Gemeente Rotterdam ‘Aanpak po-vo’

In het onderwijsbeleid van de gemeente Rotterdam is het bevorderen van kansengelijkheid een belangrijk thema. Daarom heeft de gemeente Rotterdam de ambitie om de samenwerking tussen het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) te stimuleren en zo de overgang voor leerlingen hiertussen te vergemakkelijken.

Hiervoor is in samenwerking met FOKOR Rotterdam een professionele leergemeenschap (PLG) opgericht. In deze PLG zitten kwaliteitsmedewerkers van verschillende po en vo scholen in Rotterdam. Goed geschud is de programmamanager van deze PLG

Het vraagstuk: PLG op stoom brengen

Om dit thema goed van de grond te krijgen is het faciliteren van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling tussen het vo en po essentieel. Met die reden is er een Professionele Leergemeenschap (PLG) opgericht.

Een PLG is een groep professionals die rondom één thema samenkomt. Het uitgangspunt van een PLG is dat veel van de kennis al aanwezig is in de groep, waardoor leren van elkaar centraal staat. In een PLG werk je kortcyclisch en je werkt toe naar een concreet eindproduct.

Goed geschud is gevraagd om als programmamanager deze PLG op stoom te brengen en te begeleiden richting concrete resultaten voor het Rotterdamse onderwijsveld.

Onze aanpak: een plan van aanpak met een gezamenlijk doel

We zijn begonnen om samen met de PLG een plan van aanpak te maken waarin we een gezamenlijk doel hebben gesteld. Hiervoor hebben we ons verdiept in het Rotterdamse onderwijsveld, in literatuur rondom kansengelijkheid bij de overgang tussen po en vo en hebben we gesprekken gevoerd met alle PLG-leden.

De oplossing: focus op advisering en plaatsing

Het resultaat is onderstaand model.

Met de PLG focussen we op het proces van advisering en plaatsing zodat elke leerling in Rotterdam een passend advies en een passende school krijgt. Dit doen we door stapsgewijs aan de slag te gaan met vier gedefinieerde thema’s: data, overdracht, ouders en omgeving en informatie uitwisseling. Op deze thema’s wisselen we kennis en informatie uit en werken we samen aan concrete resultaten en producten. Zo zijn we bezig met het schrijven van een ‘Rotterdamse Adviesroute’.

We werken toe naar een po vo conferentie voor alle Rotterdamse scholen. Op deze conferentie zullen alle eindresultaten, opgedane kennis en behaalde successen van de PLG gedeeld worden met het Rotterdamse onderwijsveld.

Hoe FOKOR onze samenwerking ervaarde

“Het is een ingewikkelde opdracht waarbij Goed geschud veel verschillende neuzen dezelfde kant op heeft gekregen door een goede overlegstructuur aan te bieden en heel scherp het doel van de opdracht in de gaten te blijven houden. In ruim een half jaar tijd zijn er goede stappen gezet en merk ik een groeiend enthousiasme bij de deelnemers.”

Gerrit Elings, Kwartiermaker FOKOR

Aanspreekpunt

Marlies Willemen

Andere interessante verhalen

Zoek ons op

Heb je een vraag? Of wil je gewoon een keer koffie drinken? Bel een van ons of neem contact op via het contactformulier.

Groeten van Frank, Arthur, Marlies, Sophie, Lieke, Eva, Stella, Noa, Renée, Morris, Anne, Jasper, Bas, Ileen & Maaike