Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 

 1. Goed geschud: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Goed geschud, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Herenstraat 35, 3512 KB te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 81503172.
 2. Opdrachtgever: iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Goed geschud een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Goed geschud en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Goed geschud zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
 5. Diensten/Dienstverlening: de diensten waartoe Goed geschud zich in het kader van de Overeenkomst heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld en de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, advisering en ondersteuning op het gebied van beleid, strategie en organisatieontwikkeling.
 6. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 

 1. Deze algemene voorwaarden gelden niet slechts ten behoeve van Goed geschud, maar op de bepalingen daarvan kan tevens een beroep worden gedaan door en ten behoeve van alle personen die door Goed geschud betrokken worden bij de uitvoering van de Overeenkomst
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de Opdrachtgever aanvaarde offerte van Goed geschud. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
ARTIKEL 3. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 

 1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle informatie (waaronder eventuele documentatie mede begrepen) die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Goed geschud voorgeschreven wijze, aan Goed geschud verstrekt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Goed geschud verstrekte informatie.
 2. De Opdrachtgever dient Goed geschud voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
ARTIKEL 4. | DUUR, TUSSENTIJDSE BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

 

 1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging van de Dienstverlening of door verstrijken van de looptijd waarvoor de Overeenkomst is aangegaan.
 2. Goed geschud kan de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van gewichtige redenen, zoals wanneer Goed geschud op redelijke grond niet bereid is de Diensten volgens de door de Opdrachtgever gegeven aanwijzingen uit te voeren en de Opdrachtgever Goed geschud niettemin aan die aanwijzingen houdt, of wanneer Goed geschud op goede grond het vertrouwen in de Opdrachtgever heeft verloren. Tevens in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Goed geschud vrij om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 3. Goed geschud is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Goed geschud in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 4. Indien de Overeenkomst niet op reguliere wijze eindigt, heeft Goed geschud recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door Goed geschud verleende Diensten, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de Overeenkomst is geëindigd. Goed geschud maakt slechts aanspraak op het volledige honorarium indien het einde van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van het volledige honorarium, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is.
 5. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met beëindiging van de Overeenkomst op grond van dit artikel door Goed geschud.
  Indien Goed geschud de Overeenkomst op grond van dit artikel beëindigt, zijn alle eventuele vorderingen die Goed geschud nog op de Opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar.
ARTIKEL 5. | HONORARIUM EN BETALINGEN

 

 1. De offerte van Goed geschud vermeldt uitdrukkelijk het uurtarief of de vaste prijs waartegen de Diensten worden verleend, alsook de eventueel bijkomende kosten die aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. In geval van een uurtarief en/of bijkomende kosten, is de administratie van Goed geschud bepalend voor de vaststelling van de gewerkte uren c.q. gemaakte kosten, behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever.
 3. In geval van een vaste prijs, is Goed geschud gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Opdrachtgever te vorderen. In geval van een uurtarief wordt maandelijks op basis van nacalculatie gefactureerd.
 4. Goed geschud is gerechtigd de overeengekomen tarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren volgens het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze aanpassing wordt gebaseerd op de stijging van het Consumentenprijsindexcijfer van het CBS over het voorafgaande jaar.
 5. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn. Goed geschud hanteert een standaardbetalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, bijvoorbeeld in geval van een vooruitbetaling als bedoeld in lid 3.
 6. Betaling dient te geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening.
 7. Goed geschud is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail beschikbaar te stellen.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
ARTIKEL 6. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 

 1. Goed geschud verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Behoudens voor zover uit de aard en/of strekking van de betreffende verbintenis dwingend een resultaatverplichting voortvloeit, verbindt Goed geschud zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; Goed geschud kan in die gevallen nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de Opdrachtgever met het aangaan van de Overeenkomst voor ogen stonden.
 2. Goed geschud is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Goed geschud aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van een doen of nalaten van de Opdrachtgever naar aanleiding van in het kader van de Dienstverlening door hem opgedane kennis en/of vaardigheden.
 4. Uitsluitend de Opdrachtgever kan rechten aan de Overeenkomst en de Dienstverlening ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Goed geschud van alle aanspraken van derden ter zake.
 5. Goed geschud is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
  De aansprakelijkheid van Goed geschud is beperkt tot het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten. Indien zodanig herstel niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Goed geschud beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Goed geschud betrekking heeft.
 6. Aansprakelijkheid van Goed geschud vervalt in ieder geval indien Goed geschud niet binnen 12 maanden na ontdekking van de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak Schriftelijk in kennis is gesteld.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Goed geschud van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Goed geschud toerekenbaar is. Indien Goed geschud uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Goed geschud zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Goed geschud, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Goed geschud en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 7. | SLOTBEPALINGEN

 

 1. Goed geschud is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Opdrachtgever daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Goed geschud een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen.