Klantcasus Gemeente Rotterdam

In het onderwijsbeleid van de gemeente Rotterdam is het bevorderen van kansengelijkheid een belangrijk thema. Daarom heeft de gemeente Rotterdam de ambitie om de samenwerking tussen het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) te stimuleren en zo de overgang voor leerlingen hiertussen te vergemakkelijken.

Hiervoor is in samenwerking met FOKOR Rotterdam een professionele leergemeenschap (PLG) opgericht. In deze PLG zitten kwaliteitsmedewerkers van verschillende po en vo scholen in Rotterdam. Goed geschud is de programmamanager van deze PLG

Vraagstelling vanuit de klant

Om dit thema goed van de grond te krijgen is het faciliteren van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling tussen het vo en po essentieel. Met die reden is er een Professionele Leergemeenschap (PLG) opgericht.

Een PLG is een groep professionals die rondom één thema samenkomt. Het uitgangspunt van een PLG is dat veel van de kennis al aanwezig is in de groep, waardoor leren van elkaar centraal staat. In een PLG werk je kortcyclisch en je werkt toe naar een concreet eindproduct.

Goed geschud is gevraagd om als programmamanager deze PLG op stoom te brengen en te begeleiden richting concrete resultaten voor het Rotterdamse onderwijsveld.

Oplossing en aanpak Goed geschud

We zijn begonnen om samen met de PLG een plan van aanpak te maken waarin we een gezamenlijk doel hebben gesteld. Hiervoor hebben we ons verdiept in het Rotterdamse onderwijsveld, in literatuur rondom kansengelijkheid bij de overgang tussen po en vo en hebben we gesprekken gevoerd met alle PLG-leden. Het resultaat is onderstaand model.

Model gemeente Rotterdam

Met de PLG focussen we op het proces van advisering en plaatsing zodat elke leerling in Rotterdam een passend advies en een passende school krijgt. Dit doen we door stapsgewijs aan de slag te gaan met vier gedefinieerde thema's: data, overdracht, ouders en omgeving en informatie uitwisseling.

Het resultaat van de samenwerking

De PLG is op stoom. Er ligt een plan van aanpak dat gedragen wordt door alle betrokken partijen en invulling geeft aan de vier belangrijke thema’s zoals hierboven genoemd.

Op deze thema’s wisselen we kennis en informatie uit en werken we samen aan concrete resultaten en producten. Zo zijn we bezig met het schrijven van een ‘Rotterdamse Adviesroute’.

We werken toe naar een po vo conferentie voor alle Rotterdamse scholen. Op deze conferentie zullen alle eindresultaten, opgedane kennis en behaalde successen van de PLG gedeeld worden met het Rotterdamse onderwijsveld.

Een tevreden klant

Davina de Vos van Gemeente Rotterdam: “Goed geschud had snel de kern van de vraag te pakken door de juiste vragen te stellen, zich te verdiepen in alle betrokken partijen en het onderwerp. Die snelheid van werken zit in het hele proces. Naast dat er hard gewerkt wordt, merkt je dat iedereen zich vrij voelt om iets te zeggen of een vraag te stellen. De manier waarop jullie deze opdracht vervullen draagt bij aan deze sfeer. Alleen op die manier komen we gezamenlijk tot een goed eindproduct.”
Cijfer: 9

Gerrit Elings, Kwartiermaker bij Fokor: ''Het is een ingewikkelde opdracht waarbij Goed geschud veel verschillende neuzen dezelfde kant op heeft gekregen door een goede overlegstructuur aan te bieden en heel scherp het doel van de opdracht in de gaten te blijven houden. In ruim een half jaar tijd zijn er goede stappen gezet en merk ik een groeiend enthousiasme bij de deelnemers.''
Cijfer: 9