Dementievriendelijk Hulst: de volgende stappen

De gemeente Hulst wil de behoefte en het aanbod van dagactiviteiten in de eigen gemeente beter in beeld hebben, zodat toegewerkt kan worden naar een toekomstbestendig aanbod. 

Het vraagstuk: investeren in de toekomst van dementiezorg

De gemeente Hulst heeft de ambitie om een dementievriendelijke gemeente te zijn. De gemeente draagt zorg voor al haar inwoners. Zeeland heeft als vergrijzende provincie specifiek aandacht voor het welzijn en de zorg voor de oudere bewoners. De gemeente Hulst vindt dit extra belangrijk en wil daarom investeren in goede zorg voor inwoners met dementie.   

 Met het oog op de toekomst en de prognoses van Alzheimer Nederland over de toename van mensen met dementie, is het nu belangrijker dan ooit om te werken aan een toekomstbestendig aanbod voor mensen met dementie. De gemeente Hulst wil niet alleen weten hoe ze er nu voor staan – als dementievriendelijke gemeente in wording – maar juist ook of het huidig aanbod en voorzieningen ook toekomstbestendig is.  

Als onderdeel van dit traject, heeft de gemeente Hulst Goed geschud gevraagd om het huidige aanbod aan dagactiviteiten en dagbesteding én de huidige en toekomstige behoeften hiernaar in kaart te brengen. Hierdoor wordt zichtbaar wat er in de gemeente Hulst moet gebeuren om het aanbod voor mensen met dementie toekomstbestendig te maken. 

Onze aanpak: gezamenlijk draagvlak en eigenaarschap

Om een dementievriendelijke gemeente te worden, moet je als gemeente samenwerken met partners in het werkveld. Ook in dit traject wilde de gemeente Hulst verschillende partijen betrekken in de samenwerking. Door de samenwerking van de gemeente met diverse partijen wordt er gezamenlijk draagvlak en eigenaarschap gecreëerd.  Om deze opdracht samen met betrokkenen uit de gemeente uit te voeren, is aan het begin van het traject een projectteam samengesteld met vertegenwoordigers van de gemeente, de zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, steunpunt mantelzorg, de adviesraad sociaal domein en de seniorenraad. Met deze groep is gedurende alle fasen van het project afgestemd en nagegaan of wij met elkaar de goede richting uitgingen.  Vervolgens is door literatuuronderzoek, interviews en bezoeken aan locaties informatie opgehaald. We hebben vele aanbieders, casemanagers en particuliere verzorgers gesproken. Daarnaast hebben we meegelopen op 6 locaties waar dagbesteding wordt aangeboden. Tijdens deze bezoeken zijn wij in gesprek gegaan met de deelnemers aan de dagactiviteiten en dagbesteding. Op die manier is ook de huidige doelgroep betrokken. Naast de deelnemers is er tijdens de bezoeken ook gesproken met de begeleiders en betrokken vrijwilligers, om zo een compleet beeld te kunnen vormen.  Na deze fase van informatie ophalen, is een situatieschets en probleemdefinitie opgesteld. Hierin is de huidige situatie in de gemeente Hulst wat betreft dementie, dagactiviteiten en dagbesteding omschreven. Deze probleemdefinitie en situatieschets vormde de aanleiding van de groepssessies die we daarna hebben georganiseerd met een grote groep stakeholders. Tijdens deze groepssessies zijn we aan de slag gegaan met drie persona’s: de oudere van nu, de oudere van de toekomst en een jong persoon met dementie. Op basis van de input uit deze bijeenkomsten zijn de acht doelen die in dit rapport centraal staan opgesteld. Ook deze zijn vastgesteld met het projectteam. Wij geloven erin dat, wanneer deze doelen bereikt worden, Hulst een dementievriendelijke gemeente is.

De oplossing: acht doelstellingen als stip op de horizon

Samen met het projectteam is er een achttal doelstellingen opgesteld. Deze doelstellingen zijn een stip op de horizon. Daarmee wordt bedoeld dat er in de gemeente Hulst uiteindelijk toegewerkt wordt naar het bereiken van deze doelstellingen. Tegelijkertijd zijn het grote ambities – er wordt dus niet verwacht dat deze doelen binnen een jaar gerealiseerd zijn.  Per doelstelling is een actieplan en bijbehorende begroting opgesteld. De gemeenteraad heeft de plannen uitgebreid besproken en vol enthousiasme goedgekeurd. De doelstellingen:

1. Mensen met dementie in de gemeente Hulst kunnen zo lang, veilig en prettig mogelijk thuis blijven wonen.

2. Mensen met dementie in de gemeente Hulst wordt een persoonsgerichte daginvulling geboden, die aansluit bij de wensen en behoeften van de persoon.

3. Mensen met dementie in de gemeente Hulst hebben tijdige toegang tot zorg en laagdrempelige ondersteuning, passend bij het ziekteverloop.

4. Mensen met dementie in de gemeente Hulst kunnen, ongeacht hun financiële situatie, rekenen op een basisniveau van bovenstaande doelen.

5. Mantelzorgers in de gemeente Hulst zijn in staat om hun zorgtaken duurzaam en op een prettige manier uit te voeren.

6. Professionals en vrijwilligers in de gemeente Hulst die geregeld in aanraking komen met mensen met dementie, zijn in staat om dementie te signaleren en weten hoe hiermee om te gaan.

7. Inwoners van de gemeente Hulst herkennen dementie in hun buurt en weten waar zij hulp en informatie kunnen vinden.

8. In de gemeente Hulst is er blijvende aandacht voor het thema dementie.

Hoe gemeente Hulst onze samenwerking ervaarde

“De samenwerking met Goed Geschud heb ik als zeer prettig ervaren. Samen met Goed Geschud én onze partners zijn we op een creatieve manier tot ambities gekomen waarmee we onze gemeente nog dementievriendelijker gaan maken!”

Michael van Mol, gemeente Hulst

Aanspreekpunt

Arthur Peelen

Andere interessante verhalen

Zoek ons op

Heb je een vraag? Of wil je gewoon een keer koffie drinken? Bel een van ons of neem contact op via het contactformulier.

Groeten van Frank, Arthur, Marlies, Sophie, Lieke, Jerke, Eva, Stella, Noa, Renée, Morris, Anne, Jasper, Bas, Ileen & Maaike